Voorwaarden

Algemene voorwaarden Link Site van Life4Love.

Artikel 1. Definities.
1:1 Account: De mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van Life4Love.
1:2 Algemene voorwaarden: De meest recente versie van deze algemene voorwaarden zoals weergegeven staat op de websitevan Life4Love onder Algemene voorwaarden.
1:3 Diensten: Alle diensten die toegankelijk zijn voor Life4Love gebruikers.
1:4 Inloggegevens: De combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die toegang geeft tot de diensten van Life4Love.
1:5 Gebbruiker: De 18 jaar of ouder geldig geregistreerde gebruiker van de Life4Love diensten.
1:6 Life4Love: De website van Life4Love (in dit geval de links site)

Artikel 2 Toegang en registratie.
2:1 Alleen personen van 18 jaar of ouder mogen zich aanmelden bij Life4Love door middel van invulling van het aanmeldformulier.
2:2 Life4Love behoudt zich het recht voor (in geval van misbruik) het account van de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving op te heffen.
2:3 Life4Love behoudt zich het recht voor om gebruikers te weigeren indien deze handelen in strijd met deze algemene voorwaarden en\of algemeen geldende fatsoensregels alsmede bij wets overtreding.
2:4 Life4Love is nimmer aansprakelijk voor uitlatingen geplaatst door gebruikers of door zijn of haar gebruikersnaam / wachtwoord

Artikel 3 Gebruik van de Links Site.
3:1 Het is verboden Life4Love te gebruiken voor onrechtmatige handelingen zoals maar niet beperkt tot, het plaatsen of verspreiden van beledigend materiaal zoals grof taalgebruik, beledigende en/of racistische teksten.
3:2 Het is verboden Life4Love te gebruiken voor onrechtmatige en/of strafbare handelingen.
3:3 Het is verboden inbreuk te maken op de computersystemen die door Life4Love worden gebruikt en de diensten van Life4Love te verstoren.
3:4 Het is niet toegestaan om Life4Love te gebruiken voor commerci�le belangen. Ook is het verspreiden van junkmail (‘spam’) via Life4Love niet toegestaan.

Artikel 4 Aansprakelijkheid Life4Love.
4:1 Life4Love is in geen geval aansprakelijk voor incidentele, directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de diensten van Life4Love. Bovendien doet Life4Love afstand van alle aansprakelijkheid, voor de daden of nalatigheden van gebruikers, of derden in welke vorm dan ook.
4:2 Life4Love doet haar uiterste best de site en gegevens van leden te beveiligen tegen internet criminaliteit. Life4Love is desondanks niet aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) bij gebruikers voortvloeiend uit illegale acties jegens onze computersystemen.
4:3 Life4Love is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, die voortvloeit uit situaties van overmacht, ( zoals maar niet beperkt tot), storingen in de elektriciteitsvoorziening, verspreiding van virussen via Life4Love, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur.
4:4 Life4Love kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Life4Love spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

Artikel 5 Opzegging
5:1 De gebruiker kan zijn of haar aanmelding op ieder gewenst moment opzeggen op eenvoudige wijze. Onder het kopje afmelden wat op uw profiel staat weergegeven of door ons een e-mail te versturen.

Artikel 6 Slotbepalingen
6:1 In geval dat Life4Love wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en Life4Love bestaan over op deze andere rechtspersoon. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan.
6:2 Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven. Op betrekkingen tussen u en Life4Love is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Life4Love worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag, dan wel, ter keuze van Life4Love, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.